Při poskytování právních služeb používá naše kancelář povolené druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu a řídí se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování právních služeb AK (dále jen “VOP“), jejichž znění je v úvodu této stránky. V naší práci se osvědčilo používání zejména hodinových sazeb odměn, přičemž jsou však využívány i další druhy odměn jako odměna paušální, odměna mimosmluvní a odměna s podílem na hodnotě věci a odměny kombinované.

U nejběžněji používané zmíněné hodinové odměny jsou aplikovány hodinové sazby. V případě zahraničních subjektů v přepočtech na eura nebo dolary. Použití rozpětí hodinové sazby se odvíjí od celkové věcné i časové náročnosti kauzy, použití cizího jazyka či  práva, toho, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, event. toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta nebo se předpokládají časově náročné úkony mimo toto sídlo a zda se bude jednat o týmovou právní službu apod. Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.
Používání výše uvedené odměny pak umožňuje stanovit i případné sazby náhrad za ztráty času při jednotlivých úkonech právní služby, případně i sazby za činnosti, které nejsou přímo právní službou, avšak jsou nezbytnými administrativními činnostmi a použití částky příslušné hodinové sazby by neodpovídalo odborným nárokům na tuto činnost. Klient je průběžně informován o stavu jeho věci a o činnostech pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře vykonané.
S klientem na jím požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je zvolen druh a způsob odměny a provedena i její podrobná specifikace. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby. 

Copyright © 2019 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Lubomír Procházka