Zaměření a specializace

Poskytujeme právní služby v širokém rozsahu platného práva a území ČR, a to jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého – civilního - veřejného, zejména občanského, obchodního a finančního. Kromě obecné agendy naše kancelář řeší problémy spojené s vymáháním dluhů právnických ale i fyzických osob, převody nemovitostí, zakládání veškerých obchodních společností včetně sepsání jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad. 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v ostatních oblastech práva, jako je např. rodinné právo, právo konkurzní, stavební právo a zastupování ve všech otázkách správního řízení. Speciálním zaměřením některých advokátů je problematika práva v oblasti elektroniky - počítačové právo a oblast ochrany osobnosti, resp. tiskového zákona, ale i GDPR. AK Procha se dlouhodobě zabývá poskytováním právní služby právnickým osobám při hromadném vymáhání pohledávek, tj. v případech, kdy počty dlužníků jsou ve větším množství. Naše advokátní kancelář má praxi v zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, jakož i u evropských soudních institucí. Advokátní kancelář v úzké spolupráci s notáři, auditory, daňovými a účetními specialisty je schopna zabezpečit potřebné právní služby i v těchto oblastech. Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i cizím subjektům, zejména ze zemí Evropského společenství a východních zemí a to v jazyce Anglickém, Německém a Ruském.

AK vykonává od roku 2004 také činnost interního auditora finančních institucí. Činnost interního auditu se zaměřuje na vnitřní kontrolu funkčnosti a účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému, dodržování právních a vnitřních předpisů všemi zaměstnanci kontrolovaného subjektu, zaměřuje se na vyhledávání potenciálních špatných (z hlediska možného vzniku škody) postupů, vyhledávání neefektivností včetně neefektivností v řízení na všech úrovních a předchází možnosti vzniku podvodu za strany zaměstnanců kontrolovaného subjektu.

Naše AK úzce spolupracuje s AK ve slovenské republice.   Předmětná spolupráce mezi těmito advokátními kancelářemi se rozvíjí od začátku vzniku advokátní kanceláře a je využívána ve všech směrech.

Za velmi důležité z hlediska poskytování právních služeb je možno považovat skutečnost, že naše spolupráce umožňuje společné zastupování klientů, jejichž nároky na poskytování právních služeb jsou takové, že je nezbytné, aby právní službu poskytovalo větší množství právníků.

Naše advokátní kancelář rozšířila své služby i na oblast pojišťovnictví. Již nyní řada našich klientů využívá služeb našeho smluvního pojišťovacího makléře v oblasti optimalizace pojistné ochrany, správu pojistných smluv, administrativně správního řízení pojistných událostí a s tím související bezplatné posouzení obsahu a rozsahu pojistných smluv a to včetně zastupování klientů naší advokátní kanceláří při soudních sporech se všemi pojišťovnami působícími na území ČR.

Další podstatnou skutečností je i oblast případných možných kolizí zájmů klientů, které jsou v rámci uvedené spolupráce minimalizovány, resp. tam, kde by tato kolize hrozila, je poskytována nabídka na zajištění právní služby některou jinou advokátní kanceláří.

Využíváme i široké spolupráce s odborníky, jež poskytují právní služby jako jsou notářské kanceláře, kanceláře patentových zástupců, soudních exekutorů, znalců, překladatelů a i společnosti zabývající se dražbami movitých a nemovitých věcí a rozhodčím řízení. Advokátní kancelář spolupracuje i s rozhodčím soudem v souladu s ustanovením zák. č.216/94 Sb.

Další informace

Advokátní kancelář Lubomír Procházka se při výkonu poskytování právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Etickými pravidly, které pro členské komory jsou přijaty v rámci Evropské unie jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

Zájemce, který je na těchto www stránkách, může v případě zájmu získat konkrétní informace o námi nabízených právních službách, na vyžádání prostřednictvím dotazu s využitím další stránky.

Copyright © 2019 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Lubomír Procházka